Placówki

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Staszowie jest niepubliczną, specjalistyczną, wielofunkcyjną placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie.

OREW działa na podstawie:

1) ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

3) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

4) statutu Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie oraz innych aktów wewnętrznych.

We wszystkich zakresach działalności Ośrodek realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

OREW przeznaczony jest dla wychowanków od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i  z opieką dostosowaną do stanu psychofizycznego i wieku.

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

1) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

2) orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

4) skierowanie od lekarza;

5) w przypadku wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym decyzję dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły przysposabiającej do pracy, do której wychowanek został zapisany, zezwalającą na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Decyzję o przyjęciu wychowanka podejmuje Dyrektor.

Głównym celem OREW jest uzyskanie przez wychowanków autonomii, rozumianej jako niezależność, samodzielność, i zaradność życiowa na miarę indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych.

Celami szczegółowymi w stosunku do wychowanków są:

 • poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu;
 • poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu;
 • poprawa sprawności procesów poznawczych;
 • rozwój osobowości;
 • rozwój samoakceptacji, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie;
 • rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunkiacji, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych;
 • rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących;
 • rozwój umiejętności współżycia w grupie;
 • rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji.

Celami szczegółowymi w stosunku do rodziny są:

 • wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, psychicznych i społecznych dziecka;
 • wsparcie rodziny w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz problemowych, w tym trudnych emocjonalnie;
 • rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • wykształcenie korzystnych postaw społeczych wobec ludzi niepełnsprawnych w środowisku lokalnym;
 • wsparcie działań na rzecz poczucia solidarności z innymi rodzicami i poczucia tożsamości z PSONI;
 • stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ruchu samopomocowego rodziców oraz ich aktywności obywatelskiej;
 • wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytuacjami w zakresie oddziaływania rehabilitacyjnego, edukacyjnego oraz opiekuńczego.

Cele OREW realizowane są poprzez:

 • realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
 • opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań obejmującą w szególności pomoc przy: przemieszczaniu się, czynnościach fizjologicznych, utrzymaniu higieny, spożywaniu pokarmów, ubieraniu i rozbieraniu się i ochronę przed niebezpieczeństwem;
 • fizjoterapię i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń specjalistycznych.

Cele OREW w stosunku do wychowanków realizowane są w następujących formach:

 • grupowych zajęciach edukacyjno-terapeutycznych realizowanych w oddziałach edukacyjno-terapeutycznych (organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • indywidualnych i grupowych zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych i specjalistycznych;
 • zespołowych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych realizowanych w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych);
 • indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla wychowanków z orzeczeniem o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych);

Cele OREW w stosunku do rodziny są realizowane w następujących formach:

 • warsztaty, wykłady i seminaria;
 • poradnictwo specjalistyczne;
 • zajęcia rekreacyjne, terapeutyczno-rehabilitacyjne, w tym wyjazdowe;
 • spotkania, wystawy, prezentacje popularyzujące potencjalne możliwości i prawa osób z niepełnosprawnością intelektualna do godnego życia.

W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka, zaleceniami specjalistów oraz podstawą programową kształcenia ogólnego. IPET jest opracowywany na czas etapu edukacyjnego lub czas określony przez Zespół Terapeutyczny.

W stosunku do wychowanka posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych opracowywany i realizowany jest wielodyscyplinarny Indywidualny Program Rewalidacyjno-Wychowawczy (IPRW), zgodny z rozpoznanymi potrzebami wychowanka oraz zaleceniami specjalistów. IPRW jest opracowywany na czas na jaki zostało wydane orzeczenie lub czas określony przez Zespół Terapeutyczny.

Programy IPET i IPRW opracowuje we współpracy z rodzicami Zespół Terapeutyczny.

OREW funkcjonuje nie mniej niż 8 godz. dziennie we wszystkie dni robocze, zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

Cele OREW realizowane są w następujących formach organizacyjnych:

1) grupach wychowawczych – oddziałach edukacyjno-terapeutycznych;

2) grupach wychowawczych – zespołach rewalidacyjno-wychowawczych;

3) indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

4) indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych;

5) zespołowych i indywidualnych formach aktywności ekspresyjnej i rekreacyjnej;

6) innych formach edukacji i rehabilitacji społecznej, w tym wyjazdowych.

W pracy z wychowankami pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

 • szacunku do wychowanka;
 • dbałości o jego dobre samopoczucie;
 • skoordynowanego, kompleksowego, wielodyscyplinarnego, intensywnego oddziaływania rehabilitacyjno-terapeutyczno-rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego;
 • pozytywnego programowania indywidualnego we wszystkich sferach rozwoju wychowanka;
 • wyzwalania i wykorzystywania potencjału wychowawczego grupy rówieśniczej;
 • ciągłości oddziaływań z uwzględnieniem ewaluacji oraz dostosowania zadań i form do stanu i wieku wychowanków.

We współpracy z rodziną pracownicy OREW kierują się następującymi zasadami:

 • wspierania psychicznego;
 • dążenia do zaakceptowania przez rodziców sytuacji dziecka i własnej, zrozumienia jego potrzeb oraz zasad pracy z dzieckiem;
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów życia rodziny jako całości i poszczególnych jej członków, jeżeli trudności mają związek z wychowankiem;
 • wzmacniania gotowości i umiejętności radzenia sobie bez pomocy tam, gdzie jest to możliwe;
 • samopomocowego i solidarnościowego zaangażowania w życie społeczności OREW oraz PSONI Koło w Staszowie;
 • szacunku i empatii oraz partnerskiej współodpowiedzialności w zakresie realizacji procesu rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego wychowanka na terenie OREW i jego kontynuacji poza placówką.
Skip to content