O nas

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe, zintegrowane wsparcie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych symptomów nieprawidłowego rozwoju do momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

W ramach wczesnego wspomagania organizowane są zajęcia specjalistyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Zajęcia prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju: pedagog, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta posiadający specjalistyczne przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

* przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka;

* ustalenie kierunków działań wspierających dziecko i rodzinę;

* opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania;

* ocena skuteczności udzielanych dziecku i jego rodzinie form pomocy i planowanie dalszej pracy;

* nawiązanie pracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

* nawiązywanie współpracy z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

– udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

– udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

– pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu specjalistycznego.

Metody stosowane w ramach wczesnego wspomagania:

* Integracja Sensoryczna (SI),

* Alternatywne Metody Komunikacji (AAC-Makaton, PCS, piktogramy),

* EEG – Biofeedback,

* terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej,

* Program Aktywności “Dotyk i Komunikacja” M.Ch. Knillów,

* terapia ręki,

* trening widzenia – usprawnianie wzroku,

* terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna,

* masaż dźwiękiem mis tybetańskich,

* praca z komputerem i tablicą interaktywną,

* stymulacja polisensoryczna,

* elementy trapii Floortime,

* muzykoterapia, logorytmika.

Wczesne wspomaganie prowadzone w OREW w Staszowie jest realizowane w opraciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013, poz. 1257), art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2156), Statutu PSOUU, Statutu OREW w Staszowie.

Skip to content